Ako razmišljate o primeni mikrofilma u svom poslovnom okruženju, preporučujemo Vam da obavezno pregledate standarde koje smo izdvojili za ovaj medij. A ako ste korisnik ovog medija, proverite da li su vaši mikrofilmovi u skladu sa Nacionalnim standardima Republike Srbije.
Na stranicama našeg sajta predstavili smo neke od zakona koji govore o važnosti mikrofilma kao medija i nosioca informacija. Cilj nam je da objasnimo svim potencijalnim korisnicima koliko je ovaj posao ozbiljno organizovan i na šta sve morate da obratite pažnju, da bi njegova primena i korišćenje bilo ispravno.
Standardi koje ćemo navesti, a tiču se mikrofilma i danas su važeći, te ih možete nabaviti u Republičkom Zavodu za Standardizaciju. Obratite pažnju na neke osnovne standarde koji govore o mikrofilmu i svim informacijama koje on mora da poseduje, kao i metodologije snimanja, umanjenja i svih onih bitnih procesa koji će nam olakašati pretragu i korišćenje informacija sa ovog medija. Nadamo se da će vam ove informacije pomoći u ukupnom sagledavanju mikrofilma kao sigurnog čuvara informacija na duge vremenske periode.
Standarde koje smo naveli nismo u mogućnosti da prikazujemo u njihovom originalnom izdanju, ali smo naveli neke detalje koje oni obuhvataju. Za slučaj da imate saznanja o standardima koji se odnose na mikrofilm, a nismo ih naveli, molimo vas da nas obvestite na e-mail adresu office@dass.rs
Ovaj standard je usklađen sa preporukom Međunarodne organizacije za standardizaciju ISO R 260 objavljenom u maju 1962. godine
1. Predmet standarda
Ovaj standard propisuje stručne izraze koji će se koristiti pri izradi Srpskih standarda koji se odnose na mikrokopije i njihove podloge.
Ostali sadržaj ovog standarda
2. Termini
3. Uobičajeni oblici mikrokopija
1. Predmet standarda:
Ovaj standard propisuje uslove čuvanja, odnosno skladištenja i rukovanja mikrofilmovima, crno-belim, izrađenim na bazi acetatne celuloze ili poliestera sa srebrohalogenidnom emulzijom, čiji sadržaj azota ne prelazi 0,15%.
Uputstva data u ovom standardu odnose se na mikrofilmove od 35mm i 16 mm, mikrofilmove na listu za dokumentaciju (mikrofiševe), mikrofilmove koji se čuvaju u rolni, stripu ili su uloženi u apreturne kartice odnosno okvire.
Ostali sadržaj ovog standarda
2. Širina i dužna mikrofilma
3. Skladištenje mikrofilma u rolni
4. Skladištenje filma u stripu ili okviru
5. Ormari za skladištenje
6. Uslovi okoline u skladištu
7. Upotreba i pregled
1. Predmet standarda:
Ovaj standard propisuje način snimanja na mikrofilm.
Rad po ovom standardu predstavlja prvo snimanje originala i dobijanje filma prve generacije, prema standardu SRPS Z.E0.200.
Dalja obrada je racionalna samo ako je originalni film nezavisan od dimenzija originala, odnosno faktora smanjenja, položaja slike na filmu i kvaliteta slike.
Ostali sadržaj ovog standarda
2. Postavljanje jednog originala za snimanje
3. Postavljanje više originala za snimanje
4. Dozvoljena odstupanja položaja
1. Predmet standarda
Ovaj standard propisuje faktore smanjenja pri snimanju na mikrofilm, jer se reprodukcija i povećanje snimaka često ne prave u originalnoj razmeri, već se primenjuju veći ili manji formati.
Zbog toga razmere smanjenja ili povećanja moraju odgovarati vrednostima od 1:√2 formata prema standardu SRPS M.A0.010. Ovim se postiže da se pri povećanju dobijaju opet formati koji su dati u pomenutom standardu. Zbog toga se pri snimanju originala moraju upotrebljavati faktori smanjenja navedeni u ovom standardu.
Ostali sadržaj ovog standarda
2. Faktori smanjenja
3. Označavanje
1. Predmet standarda
Ovaj standard propisuje način snimanja crteža u delovima na mikrofilm.
Crteža koji su veći od formata A0 (podrazumevaju se i produženi standardni formati) i crteže koji ne odgovaraju standardu SRPS M.A0.010, treba podeliti na delove prilikom snimanja na film 35 mm. Ukoliko je izuzetno potrebno primeniti snimanje u delovima i na film 70 mm ili 105 mm, treba primeniti smernice date u ovom standardu.
Ostali sadržaj ovog standarda
2. Obeležavanje sekcije crteža
3. Postavljanje sekcije crteža na sto za snimanje
1. Predmet standarda
Ovaj standard propisuje mere otvora apreturne kartice, kao i ostale mere ovih kartica.
Pod apreturnom (montažnom) podrazumeva se kartica sa otvorom u koji se postavlja snimak mikrofilma.
Ulaganjem jednog snimka mikrofilma od 35 .. u apreturnu karticu povećava se informacioni opseg kartice, olakšava se rukovanje mikrofilmom, kao i eventualna mašinska obrada podataka.
Apreturna kartica služi kao nosač snimaka mikrofilma koji se nalazi na neperforiranom filmu od 35 mm kao original, duplikat ili kopija. Apreturna kartica sa uloženim mikrofilmom naziva se mikrofilm-kartica.
Mikrofilm-kartica treba da omogući razmeru tehničkih crteža informacija preko snimaka na mikrofilmu, kao i preko podataka koji se nalaze na samoj kartici.
Korišćenje mikrofilm-kartice u mašinama za obradu podataka je ograničena. Opravdanost ovog treba ispitati u svakom posebnom slučaju.
Ostali sadržaj ovog standarda
2. Mere
3. Tehnički zahtevi
4. Obeležavanje mesta za podatke na apreturnoj kartici
1. Predmet standarda
Ovaj standard propisuje uslove za izradu reprodukcija sa odgovarajućim povećanjem, od snimaka na neperforiranom filmu 35 mm, izrađenih prema standardu SRPS Z.E0.200; Z.E7.010, 011 i 012, uz uslov da reprodukcije budu čitljive.
Ovaj standard se ne odnosi na aparate za čitanje reprodukcija.
Ostali sadržaj ovog standarda
2. Faktori povećanja
3. Dozvoljena odstupanja u razmeri pri povećanju
4. Kvalitet reprodukcija
5. Čitljivost reprodukcija
1. Predmet standarda
Ovaj standard propisuje snimanje na filmu 35 mm ili 16 mm rukom pisanih ili štampanih dokumenata, povezanih ili ne povezanih
Ovaj mikrofilm namenjen je za upotrebu u biblotekama i arhivama.
Pod dokumentom prema ovom standardu podrazumevaju se odloženi originali ili tekući originali (npr. novine), kao i pojedinačni originali (izvod iz kartoteka). Ovaj standard daje unekoliko i uputstva u pogledu mogućnosti dalje obrade i čuvanja.
Ostali sadržaj ovog standarda
2. Namena
3. Mere filma
4. Međusobno rastojanje snimaka
5. Redosled i položaj snimaka
6. Faktori smanjenja
7. Čuvanje i dalja obrada
8. Naslov na početku i kraja mikrofilm-rolne
9. Podaci o stanju originala
10. Čitljivost
11. Optička gustoća
Ovaj standard je usaglašen sa preporukom Međunarodne organizacije za standardizaciju ISO/R 435, objavljenom 1965. godine.
1. Predmet standarda
Ovaj standard propisuje znak za ispitivanje čitljivosti koji omogućuje da se izbegne subjektivnost u procesu čitljivosti dobijene slike.
Ostali sadržaj ovog standarda
2. ISO-opitni znak
3. Položaj ISO-opitnog znaka (pri upotrebi)
4. Čitljivost
Ovaj standard je delimično usaglašen sa preporukama Međunarodne organizacije za standardizaciju ISO/R 466, objavljenom 1965. god
1. Predmet standarda
Ovaj standard propisuje oblik, veličinu i položaj opitnih polja za ispitivanje čitljivosti.
Radi praktičnog korišćenja ISO-opitnog znaka za ispitivanje čitljivosti pri snimanju na mikrofilm, prema standardu SRPS Z.E8.010, od ovih znakova raznih veličina obrazovane su grupe. Takve grupe sadrže i brojne oznake radi brže orijentacije.
Ostali sadržaj ovog standarda
2. Grupe opitnih znakova
3. Opitno polje
4. Čitljivost
1. Predmet standarda
Ovaj standard propisuje način za ispitivanje čitljivosti na kopir-mašinama (protočnim).
Standard sadrži od 10 opitnih polja, prema standardu SRPS Z.E8.011, pri čemu svako opitno polje ima samo 9 opitnih grupa (200-170-140-120-100-84-70-60-50). Ovaj list služi za ispitivanje čitljivosti na kopir-mašinama. Kao etalon za ispitivanje čitljivosti po ovom standardu usvojena su opitna polja propisana standardom DIN 19051. 2 Bb1. 2.
Između pojedinih opitnih polja nalaze se pregrade sastavljene od svetlijih i tamnih kratkih linija od oko 1 mm debljine, koje služe kao pokazatelj eventualnog proklizavanja (delimičnog) prilikom kopiranja.
Ostali sadržaj ovog standarda
2. Izrada
1. Predmet standarda
Ovaj standard propisuje način za ispitivanje čitljivosti negativa mikrofilma
Standard sadrži od 20 opitnih polja, prema standardu SRPS Z.E8.011, pri čemu svako opitno polje ima 11 opitnih grupa. Pojedina polja sa ovog lista zajedno sa svim poljima, prema standardu SRPS Z.E8.014 služe za praktično ispitivanje čitljivosti negativa mikrofilma tehničkih crteža. Kao etalon za ispitivanje čitljivosti po ovom standardu usvojena su opitna polja propisana standardom DIN 19051. 2 Bb1. 2. Tanke linije kojima su pojedina polja odvojena služe kao linije vodilje prilikom njihovog isecanja radi upotrebe.
Ostali sadržaj ovog standarda
2. Izrada
1. Predmet standarda
Ovaj standard propisuje tablicu za ispitivanje mikrofilmova tehničkih crteža snimljenih prema standardima SRPS Z.E7.010 i 011. Tablica treba da bude snimljena na početku i na kraju rolne filma ili serije snimaka. Ispitivanje će se izvršiti osvetljavanjem.
Ostali sadržaj ovog standarda
2. Izrada
3. Mere i faktori smanjenja
4. Sastavljanje tablice sa opitnim poljima prema standardu SRPS Z.E8.011
5. Razmera traka
6. Siva polja za ispitivanje gustoće
1. Predmet standarda
Ovaj standard propisuje kvalitet kontaktnih kopija napravljenih dupliranjem mikrofilma na diazo-filmu, nezavisno od broja generacija.
Ovim standardom se utvrđuju zahtevi za diazo-direktne duplikate koji imaju negativan polaritet (svetla slova i linije na tamnoj podlozi), za sve pisane stvari, rukopise, dokumentaciju i crteže. Ovi se duplikati mogu upotrebiti umesto originala.
Ostali sadržaj ovog standarda
2. Optička gustoća (D)
3. Zahtevi za opitne snimke
Ovaj standard je usaglašen sa preporukama organizacije za standardizaciju ISO/R 5.
1. Predmet standarda
1.1. Ovaj standard propisuje senzitometrijske uslove i metode merenja optičke gustoće propustljivih difuznih sredina.
1.2. Opisanim metodama može se meriti optička gustoća razvijenih crno-belih filmova i ploča, kao i filmova u boji. Metode se mogu primeniti i na filtere, ukoliko se propuštena difuzna svetlost može pri merenju registrovati.
Ostali sadržaj ovog standarda
2. Definicije
3. Uslovi za merenje optičke gustoće
4. Metoda merenja
5. Priprema i izvođenje merenja
Ovaj standard je u skladu sa standardima Međunarodne organizacije za standardizaciju ISO 446 iz 1975 i ISO 689 iz 1975. godine
1. Predmet standarda
Ovim standardom se utvrđuje mikrotest i postupak za utvrđivanje čitljivosti slika na uređajima za čitanje
Ostali sadržaji ovog standarda
2. Opis mikrotesta
3. Upotreba mikrotesta
1. Predmet standarda:
Ovim standardom se utvrđuju opšte karakteristike i mere filma, kao i uslovi za snimanje slobodnih ili povezanih listova na mikrofilm širine 16mm, pomoću koračnih kamera, kako bi se dobili negativi odgovarajućih razmera i kvaliteta.
Standard važi za snimanje na srebrohalogenidni mikrofilm
Ovaj standard ne važi za mikrofilmove od 16 mm koji su proizvedeni COM-sistemom (Computer Output on Microfilm – kompjuterski izlaz na mikrofilm) kao ni za mikrofilmove od 16mm koji su dobijeni montažom iz rolne u druge mikrooblike.
Ostali sadržaj ovog standarda
2. Tehnika snimanja protočnom kamerom
3. Mere filma
4. Neiskorišćeni deo filma
5. Korisna širina filma
6. Način snimanja
7. Faktori smanjenja i formati predmeta snimanja
8. Organizacija slika na rolni
9. Čitljivost
10. Optička gustoća
11. Izračunavanje faktora smanjenja F/s
Ovaj standard je u skladu sa standardom Međunarodne organizacije za standardizaciju ISO 6428 iz 1982 godine.
Napomena u ovom standardu ima samo informativni karakter i neobavezna je.
1. Predmet standarda
Ovim standardom se utvrđuju tehnički uslovi za tehničke crteže dokumentacije koji služe, kao originali pri mikrofilmovanju.
Ostali sadržaji ovog standarda
2. Veza sa drugim standardima
3. Tehnički uslovi za mikrofilmovanje
Ovaj standard je identičan sa standardom Međunarodne organizacije za standardizaciju ISO 6234:1981, Bank operation – Authorized signature lists and their representation on microfishe.
NACIONALNI PREDGOVOR
Ovaj standard je izradila Komisija za standarde za bankarstvo i srodne finasijske delatnosti. Standard predstavlja prevod sa engleskog jezika međunarodnog standarda ISO 6234:1981. U međunarodnom standardu je citiran ISO 2014 koji je u međuvremenu zamenjen sa ISO 8601, pa se u ovom standardu citira aktuelni standard ISO 8601.
– Veza citiranih međunarodnih standarda i srpskih standarda
– Citirani srpski standardi
– Citirani međunarodni standardi
0. UVOD
Sigurna identifikacija potpisa na dokumentima banaka je bitna u međunarodnoj razmeni informacija. To je olakšano kada su i format i sadržaj liste ovlašćenih potpisa standardizovani.
1. Predmet i područje primene
Ovim standardom se utvrđuje veličina, raspored i sadržaj matičnog obrasca, uključujući i zahteve za grafičko predstavljanje, lista ovlašćenih potpisa koje banke koriste kao izvorni dokument.
Standard se primenjuje na liste potpisa koje se dostavljaju u obliku dokumenata štampanih na papiru, a utvrđuje i njihovo predstavljanje na mikrofišu
Ostali sadržaji ovog standarda
2. Veza sa drugim standardima
3. Matični obrazac liste potpisa – veličina, raspored i sadržaj
4. Grafički zahtevi za matične obrasce lista ovlašćenih potpisa
5. Izdavanje liste ovlašćenih potpisa na papiru
6. Predstavljanje na mikrofišu
7. Ažuriranje lista ovlašćenih potpisa