Na ovim stranama imamo zadatak da Vam bliže predstavimo mikrofilm kao medij i neke od razloga zašto se on u ovom trenutku nalazi na važnoj poziciji u zakonima i poslovima čuvanja važnih dokumenata i informacija na duge vremenske periode.

Pre svega želimo da istaknemo da nam nikako nije namera da ovaj medij favorizujemo i da ga označimo kao neprevaziđenu tehnologiju, što on to nikako nije. Mikrofilm ima svoju skromnu ulogu medija koga je priznao zakon i kada na njega snimite svoja dokumenta, bićete potpuno sigurni da će za 200 godina neko vrlo jednostavno uspeti da pročita informacije sa njega.

Mikrofilmovanje i čuvanje arhivske građe, odnosno dokumentarnog materijala uopšte, pravno je regulisana kroz zakonske i podzakonske akte kojima se mikrofilmovanom dokumentarnom materijalu priznaje svojstvo javne isprave i daje značaj dokaznog sredstva.

Izvodi iz propisa u kojima se mikrofilmovanim dokumentima posvećuju pojedine odredbe, dovoljni su za prezentaciju mogućnosti, značaja i sveobuhvatnosti primene mikrofilma.

Izvodi iz nekih članova u našem zakonu:

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
(„Sl. list SRJ“, br. 33/97 i 31/2001 i „Sl. glasnik RS“, br. 30/2010)

2. Isprave

Član 154.

1) Isprava koju je u propisanom roku izdao državni organ u granicama svoje nadležnosti, odnosno preduzeće ili druga organizacija u okviru zakona poverenog javnog ovlašćenja (javna isprava), dokazuje ono što se u njoj potvrđuje ili određuje. Ta isprava može biti prilagođena elektronskoj obradi podataka.

2) U postupku dokazivanja, mikrofilmska kopija isprave, odnosno reprodukcija te kopije izjednačava se sa ispravom iz stava 1 ovog člana ako je mikrofilmsku kopiju, odnosno reprodukciju te kopije izdao organ u granicama svoje nadležnosti, odnosno zakonom poverenog javnog ovlašćenja.

3) Dopušteno je dokazivati da su u ispravi, odnosno mikrofilmskoj kopiji isprave ili reprodukciji te kopije činjenice neistinito potvrđene ili da je sama isprava, odnosno mikrofilmska kopija isprave ili reprodukcija te kopije neispravno sastavljena.

4) Dopušteno je dokazivati da mikrofilmska kopija te isprave ili reprodukcija te kopije nije verna originalu.

Član 156.

1) Isprave koje služe kao dokaz podnose stranke ili ih pribavlja organ koji vodi postupak. Stranka podnosi ispravu u originalu, mikrofilmskoj kopiji isprave ili reprodukciji te kopije ili u overenom prepisu, a može je podneti i u običnom prepisu. Kada stranka podnese ispravu u overenom prepisu, službeno lice koje vodi postupak može tražiti da stranka pokaže originalnu ispravu, a kada podnese ispravu u običnom prepisu, službeno lice će utvrditi da li je taj prepis veran originalu. Mikrofilmska kopija isprave ili reprodukcija te kopije koju je na propisan način izdao organ ima u postupku dokaznu vrednost originala isprave, u smislu člana 154 stav 1 ovog zakona, za rešavanje upravne stvari o kojoj se vodi postupak.

ZAKON O KULTURNIM DOBRIMA
(«Sl. glasnik RS, br.71/94)

b) Arhivska građa

Član 24.

Arhivsku građu čine izvorni i reprodukovani pisani, crtani, kompjuterizovani, štampani, fotografisani, filmovani, mikrofilmovani, fotografisani ili na drugi način zabeleženi dokumentarni materijal od posebnog značaja za nauku i kulturu koji je nastao u radu državnih organa i organizacija, organa jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, političkih organizacija i njihovih organa, ustanova i drugih organizacija, verskih zajednica, kao i pojedinaca, bez obzira na to kad je i gde nastao i da li se nalazi u ustanovama zaštite ili van njih.

3. Dobra koja uživaju prethodnu zaštitu

Član 27.

Prethodnu zaštitu na osnovu ovog zakona uživaju:

2) spisi, kompjuterski, filmski ili video zapisi, slike u pokretu, tekstovi i snimci televizijskih programa, fotografski i fonografski snimci i na drugi način sastavljeni zapisi i dokumenti; knjige i kartoteke o evidenciji tih spisa, zapisi i dokumenti, tekstovi i snimci radio programa, kao i mikrofilmovi o njima, primljeni i nastali u radu državnih organa i organizacije, organa jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, ustanova, drugih organizacija i verskih zajednica dok su od značaja za njihov tekući rad ili dok iz tog materijala nije izvršeno odabiranje arhivske građe u skladu sa odredbama ovog zakona (dalje: registraturski materijal).

ZAKON O OSNOVAMA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA ZAPOSLENIH

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09 i 101/10)

Član 147.

Umesto originalnih prijava podataka mogu se čuvati prijave snimljene na mikrofilmovima, odnosno sredstvima za elektronsku obradu podataka (magnetni mediji i sl.)
Organizacija za osiguranje izdaje osiguraniku overenu fotokopiju prijave iz stava 1 ovog člana.

IV. POPIS IMOVINE I OBAVEZA

1. Usklađivanje poslovnih knjiga i obaveza vršenja popisa
(stav 3)

Pravno lice, odnosno preduzetnik može predvideti opštim aktom i duže periode za vršenje popisa knjiga, filmova, fotosa, arhivske građe i slično, s tim što ti periodi ne mogu biti duži od pet godina.

Član 23.

(stav 11)

Računovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijski izveštaji čuvaju se u originalu ili korišćenjem drugih sredstava arhiviranja utvrđenih zakonom.

UREDBA O UPISU U SUDSKI REGISTAR

(Sl.list SRJ, br.1/97, 5/97-ispr. i 13/2002)

Član 114.

Zbirke isprava mogu se snimati i čuvati na mikrofilmovima.
Podaci koji se unose u pomoćne knjige, ako se obrađuju kompjuterom, unose se na način i po sadržaju kao što se unose u pomoćne knjige. Izvod i uverenje o podacima iz sudskog registra mogu se izdavati ispisom putem štampača, koje je ovlašćeno lice dužno da overi svojim potpisom i službenim pečatom.

UREDBA O POSTUPKU ZA PRIZNANJE PATENTA, ODNOSNO MALOG PATENTA
(Sl.list SRJ, br.7/96)

Član 16.

Delovi prijave (opis pronalaska, patentni zahtevi, nacrt i apstrakt) moraju biti podobni za direktno fotografsko umnožavanje elektrostatičkim postupkom i za ofset štampu i mikrofilmovanje u neograničenom broju primeraka.

ZAKON O TAJNOSTI PODATAKA

(„Sl. glasnik RS“, br. 104/2009)

Član 2.

4) dokument je svaki nosač podatka (papir, magnetni ili optički medij, disketa, USB memorija, smart kartica, kompakt disk, mikrofilm, video i audio zapis i dr.), na kome je zapisan ili memorisan tajni podatak;

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

(„Sl. glasnik RS“, br. 107/2005, 72/2009 – dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 i 45/2013 – dr. zakon)

6. Vođenje zdravstvene dokumentacije i evidencije

Član 73.

Zdravstvena ustanova, privatna praksa, kao i druga pravna lica iz stava 1. ovog člana dužna su da čuvaju medicinsku dokumentaciju pacijenata od neovlašćenog pristupa, kopiranja i zloupotrebe, nezavisno od oblika u kome su podaci iz medicinske dokumentacije sačuvani (papir, mikrofilm, optički i laser diskovi, magnetni mediji i dr.), u skladu sa zakonom.

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA ČUVANJE BIBLIOTEČKE GRAĐE
„Službeni glasnik RS“, br. 63/94

Član 7.

Bibliotečka građa smešta se na sledeći način:

9) mikrofilmovi u stripu i mikrofilmi čuvaju se u kovertima od dobre neutralne hartije, pri čemu koverti ne smeju biti čvrsto pakovani u kutiji;

10) mikrofilmovi duži od 15 m namotavaju se na kalemove od nerđajućeg metala ili postojane plastične mase, prečnika najmanje 25 mm; namotani mikrofilmovi čuvaju se u metalnim ili plastičnim kutijama dobro zatvoreni;

Član 8.

Za čuvanje bibliotečke građe potrebno je obezbediti održavanje konstantne temperature i vlažnosti bez naglih promena. Kontrola se vrši svakodnevno pomoću molimetara (pričvršćenih na police u sredini prostorije) i o tome se vodi uredna evidencija.

Mikrofilmove treba čuvati u prostorijama s klima uređajima pri temperaturi od 10 do 15°C i relativnoj vlažnosti od 30 do 35%.

Član 22.

U cilju zaštite bibliotečke građe i uštede u prostoru, retka i bibliotečka građa folio formata mikrofilmuje se i koristi u formi mikrooblika.

U međubibliotečku pozajmicu šalje se, po mogućnosti, mikrofilm umesto originala.

ZAKON O RATIFIKACIJI PROTOKOLA UZ SPORAZUM O UVOZU PREDMETA PROSVETNOG, NAUČNOG I KULTURNOG KARAKTERA
(„Sl. list SFRJ – Međunarodni ugovori“, br. 7/81)

1) Uvoz bez plaćanja carine kinematografskih filmova eksponiranih i razvijenih za javno prikazivanje ili prodaju može se ograničiti na negative, s tim da se to ograničenje neće primenjivati na filmove (uključujući filmske novosti) koji su uvezeni bez plaćanja carine u skladu sa odredbama Priloga C. 2 ovog protokola.

PRILOG C.2

Vizuelni i audio-materijal prosvetnog, naučnog ili kulturnog karaktera

Vizuelni i audio-materijal prosvetnog, naučnog, ili kulturnog karaktera, bilo da ga uvoze organizacije (podrazumevajući, po želji zemlje uvoznice, radio-difuzne ili TV ustanove) ili bilo koja javna ili privatna ustanova ili udruženje koje su nadležni organi zemlje uvoznice ovlastili da uvezu taj materijal bez plaćanja carine, ili bilo da su takav materijal proizvele OUN ili neke od njenih specijalizovanih ustanova, na primer:

i) filmovi, statični filmovi, mikrofilmovi i dijapozitivi;

ZAKON O IGRAMA NA SREĆU
(„Sl. glasnik RS“, br. 84/2004 i 85/2005 – dr. zakon)

Član 26.
(Stav 2)

Kod klasičnih igara na sreću u kojima se učestvovanje dokazuje posedovanjem odgovarajućeg listića (loto i dr.), učesnik je lice čiji je listić snimljen na mikrofilm, magnetni medijum ili je registrovan u centralnom kompjuterskom sistemu priređivača, ako je to predviđeno pravilima igre.