U septembru 2017. godine Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije oformilo je tim stručnjaka iz različitih oblasti sa ciljem da se urade smernice za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Srbiji. Deo tima eksperata koji su radili na izradama smernica bio je i naš direktor Igor Knežević. Izrada smernica je već pred kraj 2017. godine bilo završeno u prvoj svojoj verziji. Definitivno ove smernice će morati da budu dorađivane u skladu sa napredovanjem informacionih tehnologija, koje iz meseca u mesec dramatično menjaju i poboljšavaju kako uslove rada i okruženja, tako i samog kvaliteta digitalnih sadržaja. U skupštini Republike Srbije 16. 11. 2017. godine Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije je zvanično predstavilo prvu verziju smernica za digitalizaciju kulturnog nasleđa.

Ovom prilikom u Skupštini Republike Srbije, Ministarstvo kulture i informisanja je predstavilo jedan broj informatičkih preduzeća i neke od projekata, a tu čast je dobilo i naše preduzeće. Naš direktor Igor Knežević opisao je deo usluga i opreme koje DAS distribuira na tržištu Srbije. Po prvi put predstavljena je bliska saradnja našeg preduzeća sa Nemačkom kompanijom Image Access, koja je krajem 2017 godine bila prvi proizvođač skenera u svetu, koja je u softvere svojih skenera ugradila mogućnost da korisnici ove opreme kontrolišu kvalitet digitalnih slika, koje proizvode ovi skeneri.

Posebno treba istaći da promocija smernica koje su izrađene u Srbiji i svetski standard ISO 19264-1 nastaju nekako paralelno. Standard ISO 19264-1 je zvanično objavljen u aprilu 2017. godine. Ova podudarnost je dobar signal da svi zajedno osećamo potrebu da se posao digitalizacija kulturne baštine uredi i sistematizuje, a da se projekti digitalizacije koje finansira Vlada Srbije i Ministarstvo kulture i informisanja, rade na najvećem nivou kvaliteta.

Kada se pročitaju smernice dolazi se do zaključka da je u njih utkan profesionalan odnos prema svim segmentima ovog dokumenta, ali isto tako čitaocu mora da bude jasno da je ovaj dokument usmerivač ka izradi neophodnog, potpuno novog dokumenta, koji će definisati uputstva za rad svim onim odeljenjima koji se bave digitalizacijom. Uputstva za rad na digitalizaciji kulturne baštine, za svaku ustanovu kulture biće drugačiji, a sadržajno direktno vezan za vrstu opreme koja se koristi prilikom digitalizacije.

Navodimo uvodni pasus iz urađenih smernica:

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije je 2016. godine formiralo Komisiju za digitalizaciju i u okviru nje Radnu grupu za izradu Smernica za digitalizaciju kulturnog nasleđa Republike Srbije. Strategija razvoja kulture Republike Srbije od 2017. do 2027. godine između ostalog prepoznaje digitalizaciju kulturnog nasleđa kao bitan faktor u preventivnoj zaštiti kulturnog nasleđa, kojom se obezbeđuje veća vidljivost, kvalitetnija prezentacija i promocija kulturnog nasleđa države.

Da bi se proces digitalizacije u ustanovama zaštite kulturnog nasleđa obavljao kontinuirano i nesmetano, neophodno je angažovanje profesionalaca unutar ustanove, kao i spoljnih saradnika koji će raditi na poslovima digitalizacije u cilju zaštite kulturnog nasleđa Republike Srbije.

Nekako u paralelno sa ovim poslom u svetu nastaju i prvi standardi na polju evaluacije kvaliteta digitalne slike, uokvireni u standardu ISO 19264-1. Kompanija Image Access koju zastupamo, je prvi proizvođač skenera u svetu koja je ugradila u softvere svojih skenera standard ISO 19264-1 koji će pomoći korisnicima da naprave digitalne slike visokog kvaliteta. Na ovoj strani objavićemo detalje vezane za primenu pomenutog standarda.

ISO 19264-1

FADGI

METARMOFOZE

Osnovni rezime standarda

Skeneri i kamere se mogu koristiti za digitalizaciju dokumenata, slika, mapa, umetničkih dela i još mnogo toga. Dobijene digitalne slike mogu biti manje ili više tačne u smislu toga koliko dobro reprodukuju tonove, boje, detalje i druge karakteristike sa originalnog zapisa. Karakteristike digitalne slike mogu se proceniti pomoću analize kvaliteta slike. Uglavnom, postignuta tačnost digitalnih reprodukcija zavisi od prirode originalnog zapisa i performansi sistema za snimanje slike i primenjene sistemske postavke.
Trenutno postoje tri tehničke specifikacije, standardi ili smernice, ISO 19264, FADGI i METAMORFOZE, koje su objašnjene u ovom dokumentu. Svrha ovog dokumenta je podizanje svesti o potrebi procene kvaliteta i performansi kompletnog sistema digitalizacije, a ne samo pojedinačnih komponenti.

Uvod

Najvažnije smernice do danas su formulisane iz potrebe da se stvore objektivni zahtevi za zadatke digitalizacije koje su ugovorili vladini entiteti sa proizvođačima trećih strana. Dve najpoznatije smernice su “Federal Agency Digitization Guidelines Initiative” (FADGI) US, zasnovani na integracionim naporima vlade i METAMORFOZE zajednički poduhvat Nacionalne biblioteke i Nacionalnog arhiva Holandije. Najvažnije smernice poznate su pod imenom FADGI i METAMORFOZE.

Iako su FADGI i METAMORFOZE smernice konceptualno jednake, one se ne mogu koristiti međusobno. Postoje razlike u algoritmu i kriterijumima, u tome kako su dizajnirani zadaci, određeni ciljevi i tolerancije. Pored toga, postoje razlike u terminologiji koju primenjuju ova dva vodiča. Ove razlike su izazvale zbunjenost među korisnicima i proizvođačima sistema za analizu kvaliteta slike. Dalje, ovo je usporilo izvršavanje objektivne analize kvaliteta slike u procesu digitalizacije. U
tom kontekstu, zainteresovane strane koje predstavljaju ova dva vodiča su odlučile da usklade različite pristupe i razviju standard ISO 19264.

Generalno, njihove sličnosti su mnogo veće od njihovih razlika. Mnoge institucije su usvojile ove vodiče za sopstvenu digitalizaciju i za pažljivo proučavanje hardvera, softvera, i radnih tokova da bi bili sigurni da li ispunjavaju ili prekoračuju zahteve navedene u ovim vodičima. ISO 19264, FADGI i METAMORFOZE opisuju
nekoliko nivoa kvaliteta. Neučvršćene jednakosti ovih nivoa biće do detalja objašnjene u PDF dokumentu koga možete preuzeti sa linka ispod teksta. U ovom PDF dokumentu precizno će biti objašnjeno i korišćenje softvera za evaluaciju kvaliteta digitalnih slika koji je ugrađen u sve skenere firme Image Access sa nivoom firmvera 6.72 i više.

PDF publikacija standarda za kontrolu kvaliteta skeniranja

ISO 19264-1 Kontrola kvaliteta skeniranja

Smernice za digitalizaciju kulturne baštine koje je objavilo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije